17 sekar pupuh

Tuesday, April 9, 2013

KSAD PUPUH SEKAR AGEUNG

Nu kaasup pupuh sekar ageung teh nyaeta sering di singket 
K S A D
Kinanti
Sinom
Asmarandana
Dangdanggula

KINANTI
Pupuh kinanti mibanda watek nganti-nganti, deideupeun, kesel nungguan jeung kanyaah.
Dina sapada (bait pupuh) aya 10 padalisan (baris pupuh)
Palanggeranana : 8u, 8i, 8a, 8i, 8a, 8i
8 engang (suku kata) disebut guruwilangan
 u, i, a, i, a, i (aksara vokal diakhir padalisan) disebut guru lagu
kieu unggelna pupuh kinanti :

budak leutik bisa ngapung
babakuna teungah peuting
ngalayang kakalayangan
neangan nu amis-amis
sarupaning bungbuahan
naon wae nu kapanggih

Pupuh SINOM ..... hanca (bersambung)!!

No comments:

Post a Comment